Regulamin

UWAGA

Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Przekroczenie progu klubu oznacza automatyczną akceptację niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

 • Członkiem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która ukończyła 14 lat pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone.
 • Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby które posiadają aktualny karnet lub które wykupiły wejście jednorazowe, oraz osoby posiadające akceptowaną przez Strefę Fit kartę partnera. W celu rejestracji wizyty każdy klient przed przystąpieniem do ćwiczeń zobowiązany jest do zgłoszenie się do recepcji.
 • Karnet upoważnia do wejścia do klubu wyłącznie osobę wskazaną na tej karcie. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości osoby posługującej karnetem. Karnet, którym legitymuje się osoba do tego nie upoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu.
 • Klub zastrzega sobie prawo modyfikacji / zmiany swojej oferty.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży karnetu , usunięcia do odwołania osoby z klubu lub zatrzymania karnetu w dowolnym momencie bez podania przyczyn. Przy zatrzymania karnetu klientowi zostanie zwrócona kwota za niewykorzystane wejścia.
 • Klienci korzystający z usług klubu oświadczają iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 • Osoba chcąca korzystać z usług klubu powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia. Korzystający z urządzeń ćwiczą na własną odpowiedzialność, kierownictwo obiektu nie odpowiada za stan zdrowia ćwiczących.

II. Na terenie Klubu

 • Nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.

III. Osoby przebywające na terenie klubu zobowiązane są do:

 • Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współ ćwiczących, a w szczególności kobiet – obowiązuje bezwzględny zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, oraz komentowania ćwiczeń osób trzecich.
 • Powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny,
 • Zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu klubu) przed przystąpieniem do jego używania,
 • Zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu,
 • Odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone,
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić stan sprzętu. Każdą usterkę należy zgłosić obsłudze. Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia.
 • Opuszczenia siłowni oraz sal fitness nie później niż 5 minut przed zamknięciem Klubu.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę. Należy dobierać obciążenia treningowe stosownie do zaleceń: lekarza, trenera, stanu zdrowia, wieku, płci. Zaleca się rozpoczynać trening z małymi obciążeniami, stopniowo zwiększając intensywność ćwiczeń.

IV. Odpowiedzialność Klubu oraz Klientów:

 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu lub bez uprzedniego zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach Klubu.
 • Za zgubienie kluczyka do szafki lub karnetu obowiązuje opłata w wysokości 10 zł.
  Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Klub do odstąpienia od umowy świadczenia usług w trybie natychmiastowym.

V. Abonamenty

 • Abonament miesięczny ilościowy jest ważny przez okres 4 tygodni od dnia wykupienia (28 dni) na określoną liczbę wejść, szczegółowa oferta karnetów dostępna jest w recepcji i może ulegać zmianom.
 • W przypadku każdego abonamentu obowiązują rezerwacje miejsc na zajęciach fitness. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie, osobiście oraz za pomocą poczty email.
 • Abonament może zostać zawieszony na określony okres po wcześniejszym – powiadomieniu obsługi klubu ( co najmniej jeden dzień przed planowaną nieobecnością).

VI. Siłownia i Fitness

 • Na salach ćwiczeń obowiązuje strój sportowy , zmienione, czyste obuwie sportowe oraz własny ręcznik który kładziemy na maty / sprzęt ze względów higienicznych. W przypadku braku ręcznika pobieramy go z recepcji za opłatą 5 zł i zwracamy po skończonych ćwiczeniach.
 • Osoby mające problemy zdrowotne, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem lub specjalistą.
 • Osoby mające wątpliwości co do wykonania ćwiczenia bądź obsługi maszyny powinny poprosić o pomoc trenera.
 • Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 • Trening na siłowni nie jest ograniczony limitem czasowym i nie ma konieczności uprzedniego rezerwowania miejsca na siłowni.
 • Po skończeniu treningu ćwiczący powinien zostawić po sobie porządek.
 • Trening indywidualny mogą prowadzić instruktorzy Klubu oraz trenerzy personalni z zewnątrz pod warunkiem zgody Managera Klubu oraz uiszczenia właściwej opłaty. Nie dopuszcza się prowadzenia treningów indywidualnych bez uzgodnienia tego z Managerem Klubu.
 • W przypadku nieobecności na wybranych zajęciach grupowych bez wcześniejszego zgłoszenia absencji, osoba dokonująca rezerwacji może odrobić nieobecność do daty ważności karnetu.